ОБЩИ УСЛОВИЯ НА Р.К.И. БЪЛГАРИЯ ООД

I. Дефиниции:

 

За целите на настоящите общия условия /ОУ/ използваните думи и изрази имат следното значение:

1.  „Р.К.И. България“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, с ЕИК:203209530

2. “Клиент“ е всяко юридическо или физическо лице, което има с „Р.К.И. България“ сключен писмен договор или постигната неформална /устна договореност/, която е обективирана в проформа или в данъчна фактура, издадена от „Р.К.И. България“ към Клиента.

3. „Стоки“ са продукти от търговската номенклатура на „Р.К.И. България“.

4. ,,Оферта‘‘ е търговското предложение на  „Р.К.И. България“ за доставка на стоки. Същото може да е оформено със заглавие „оферта“ или без такова заглавие, но да съдържа предложение за доставка на определен продукт при конкретни условия.

5. ,,Поръчка‘‘ е заявка от клиент за доставка на стоки, като заявката може да бъде направена по телефон, по имейл, вайбър, уотсап или по друг начин.

6. “Договор“ е обективирана в писмена форма договореност между „Р.К.И. България“ и Клиента. Тази договореност може да бъде под формата на договор, данъчна фактура, проформа фактура и други.

7. ,,Предаване на стоката” е предоставяне на стоката в държане на Клиента.

8. ,,Явни недостатъци‘‘ са тези, които в момента на приемането, при обикновен оглед могат да бъдат констатирани и са видими с просто око.

9. ,,Скрити недостатъци‘‘ са тези отклонения от договорените стандарти за качество, които не са видими с просто око и които се дължат на нарушение на материала или на нарушения в процеса на производство, които водят до промяна в свойствата и характеристиките на стоката и препятстват или ограничанат употребата й по предназначение.

 

II. Обхват и приложение на общите условия:

 

1. Настоящите Общи условия са приложими и уреждат отношенията между „Р.К.И. България“ и Клиента във връзка с продажба на стоки от търговската номенклатура на „Р.К.И. България“ и са валидни от възникване на съответните отношения до тяхното окончателно уреждане.

2. При несъответствие между Общи условия и клаузите, залегнали в конкретните договори/оферти и други документи, предимство имат клаузите на съответния договор/фактура.

3. Всички договорености, които се отклоняват от настоящите общи условия трябва да са договорени в писмена форма между „Р.К.И. България“ и Клиента.

4. За неуредените въпроси е приложима действащата нормативна уредба.

 

 

 

 

III. Възникване на търговски отношения:

 

1. Търговските отношения между „Р.К.И. България“  и Клиента могат да възникнат по следните начини, а именно:

- отправяне на писмено или устно запитване от Клиента до „Р.К.И. България“ относно дадена стока.

- предоставяне от „Р.К.И. България“ на търговско предложение/оферта, съдържащо  информация относно вида и количеството на стоката; нейните параметри; цена; условия на плащане; срок на доставка и други. Офертата може да бъде обективирана и в проформа фактура.

2.  Цените и условията по предоставената от „Р.К.И. България“ оферта са валидни само за стоките и в срока, посочени  в офертата.

3. Офертата се смята за приета ако Клиентът писмено или с мълчаливи действия извърши нейното приемане, за каквито се считат едно или повече от следните действия: плащане на аванс, предприемане на действия във връзка с реализиране на сделката; приемане на стоката и други.

4. Конкретната сделка се счита сключена от момента, в който се постигне съгласие между страните по основните параметри на сделката, като: вид и количество на стоката, цена; срок на доставка и др.

5. Договорът се счита за сключен при условие, че „Р.К.И. България“ е потвърдило писмено поръчката/заявката или е издало проформа или данъчна фактура по съответната поръчка.

 

IV. Изпълнение на доставките:

1. Доставката се извършва чрез превозвач или по друг договорен между страните начин. Разходите за транспорт са за сметка на клиента. Разтоварните разходи са в отговорност и за сметка на Клиента. Разходите по застраховка на стоката не са включени в цената. При желание на Клиента да застрахова стоката това се договаря изрично и стойността на застраховката се начислява  за сметка на Клиента.

2. В цената на стоката не е включена цена за монтаж.

3. Сроковете за плащане на стоката се посочват в приетата оферта/договор. Ако не е уговорено писмено друго между страните, преди натоварване на стоката Клиентът трябва да е заплатил изцяло нейната стойност. В противен случай „Р.К.И. България“ няма ангажимент да доставя стоката.

 4. Плащането по банков път се счита за извършено със  заверяване банковата сметка на „Р.К.И. България“ със съответната сума.  При плащане се погасяват най-старите задължения, независимо какво основание за плащане е посочил Клиентът.

5. При забава в плащанията от страна на Клиента или при възникване на съмнения относно неговата неплатежеспособност, „Р.К.И. България“ има право да откаже да предаде стоката докато не е получил изцяло нейната цена.

6. Стоката се смята за предадена от „Р.К.И. България“  с предаване й на превозвача.

7. Срокът за доставка се брои до уведомяване на Клиента от страна на „Р.К.И. България“ за готовност да достави стоката.

8. Приемането на стоката от Клиента се установява с подписване на един или повече от следните документи: товарителница/ЧМР; приемо-предавателен документ; фактура; или друг документ или извършване от Клиента на други действия по приемане на стоката.

9. „Р.К.И. България“ има право да извършва доставки на части/траншове. Неизпълнението, закъснялото или неточното изпълнение на една част от доставката не се счита за  неизпълнение на останалата част от доставката.

10. „Р.К.И. България“ си запазва собствеността върху стоките до тяхното пълно заплащане.

11. Клиентът няма право да се разпорежда или да влага в употреба стоката докато не е заплатил напълно нейната стойност. Извършените от Клиента действия в нарушение на тази забрана са недействителни спрямо „Р.К.И. България“.

12. При забава в доставка на стоката, предизвикана от забава на производителя/дистрибутора, „Р.К.И. България“ уведомява за това Клиента възможно най-бързо. При забава с повече от 20 дни  „Р.К.И. България“ има право да предложи на Клиента други алтернативни стоки (на друг производител) или да се откаже от доставката и да върне на Клиента полученото плащане, без да дължи обезщетения за това.

13. „Р.К.И. България“ не носи отговорност ако Клиентът се е объркал при поръчка на стоката относно нейния вид, количество или други характеристики. Допуснатата от Клиента грешка относно стоката не е основание за нейното връщане.

14. Отговорност на Клиента е да се запознае с характеристиките на стоката;          с нейното предназначение; с инструкциите за монтаж, поддръжка и други. „Р.К.И. България“ не носи отговорност ако Клиентът не е взел точни размери; при неточно пресмятане на необходимото количество; при неправилен монтаж /употреба/почистване/поддържане и други  действия спрямо стоката. „Р.К.И. България“ не носи отговорност относно: избора на другите продукти, с които стоката се монтира или употребява нито носи отговорност относно начинът и технологията на монтаж.

15. След уведомяването на Клиента от страна на „Р.К.И. България“ за готовност за доставка, Клиентът се задължава да извърши договореното плащане преди доставката и да осигури за своя сметка необходимото съдействие по приемане на стоката, в тч. да осигури лице, което да приеме стоката и да подпише съответните документи.

16. Стоката се смята за приета от Клиента ако същата е предадена на адреса за доставка, договорен между страните. Ако Клиентът желае стоката да бъде предадена на точно определено лице следва да посочи това в заявката или в кореспонденцията до „Р.К.И. България“ и да осигури при доставката присъствие на съответното лице. При неизпълнение на тези изисквания Клиентът не може да се позовава на действия на лица без представителна власт.

17. Клиентът няма право да откаже да приеме стоката ако тя отговаря на договореното.

 

V. Гаранция. Рекламация. Отговорност

1. „Р.К.И. България“ отговаря стоката да съответства на уговорените параметри на доставката.

2. „Р.К.И. България“ издава декларации за съответствие на доставената стока както и съответни сертификати за качество като декларира, че стоката съответства на тези документи.

3. Гаранционният срок се посочва в офертата/договора или в други документи. Ако не е посочен гаранционен срок важат гаранционните услови на съответния производител на стоката.

4. „Р.К.И. България“ се задължава да отстрани всеки дефект на стоката, дължащ се на недостатък в материала или в производството, при спазване на настоящите общи условия.

5. „Р.К.И. България“ не дава гаранция по отношение достигане на определени характеристики на стоката, които не са били изрично потвърдени от негова страна.

6. При забава в плащанията, „Р.К.И. България“ не носи гаранционна отговорност за периода на забавата, без да се удължава общия гаранционен срок.

7.Клиентът е уведомен при сключване на договора, че на  адреси: www.ruukki-bg.com и http://www.rki-bg.com са обявени и се намират различни инструкции, вкл инструкции за монтаж; инструкции за поддръжка; инструкции за разтоварване и съхранение на сандвич панели и на ламарина и други. Клиентът се задължава на своя отговорност и преди да приеме стоката да се запознае с обявените инструкции за съответната стока и да спазва стриктно същите.

8. „Р.К.И България“ не отговаря на рекламации, дължащи се на неспазване на обявените инструкции.

9. Рекламация за увредена, вкл. ударена стока се разглежда само ако снимковият материал на увредената стока, забележките и рекламацията са направени пред „Р.К.И. България“ преди разтоварване на стоката. При неспазване на тези изисквания Р.К.И. България“  няма да приема рекламации за ударена/увредена стока.

10.„Р.К.И. България“  не носи отговорност за: дефекти, дължащи се на  механични увреждания; на увреждания, настъпили  в резултат на една или повече от следните пречини: неправилно съхранение, монтаж (свързване); експлоатация на стоката в отклонение на дадените инструкции; при повреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства и други.

11.Клиентът се задължава при приемане на стоката да провери същата и да се увери дали тя съответства на договореното, вкл по отношение на вид, количество както и да извърши оглед за видими дефекти. Ако при приемане на стоката се установят отклонения от договореното Клиентът е длъжен да посочи това в документа, удостоверяващ предаване на стоката.  При липса на писмено посочени забележки при предаване на стоката, същата се счита за приета от Клиента.

12. Рекламация за видими дефекти не може да се прави по отношение на стоки, които са вложени в употреба.

13. Клиентът е запознат, че е възможно да се доставят стоки с един цвят и с различни нюанси, което се получава при доставка на стоки от различни партиди. Клиентът се задължава да прегледа стоката и по отношение съответствието на договорения цвят както и да няма разлика в нюансите. Ако има такива разлики и Клиентът вложи стоката в употреба, извършеното действие е на негова отговорност и „Р.К.И. България“ не носи отговорност за това.

14. При направена рекламация Клиентът се задължава да пази стоката с грижата на добър стопанин до получаване на указания от „Р.К.И. България“  и да следва същите.

15. Рекламацията следва да е в писмена форма и да е направена от Клиента веднага при проява на съответния гаранционен дефект. В рекламацията Клиентът следва да посочи кога е установил гаранционния дефект, в какво се изразява същия и да съпроводи рекламацията със снимков материал.

16. „Р.К.И. България“ проверява възможно най-бързо от уведомяването направената рекламация.

17. При основателност на рекламацията „Р.К.И. България“  отстранява съответния дефект за своя сметка и по начин, който намери за подходящ. Подменените и върнати на „Р.К.И. България“ стоки стават негова собственост.

18. В случай на рекламация, при която Клиентът не осигурява необходимото съдействие на „Р.К.И. България“ за проверка, отговорността на „Р.К.И. България“по тази рекламация отпада.

 

VI. Обезщетения:

1. При забава в плащанията Клиентът дължи на „Р.К.И. България“ неустойка в размер на 0,5% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на съответната сделка.

2. При забава на Клиента в плащанията, продължила повече от 60 дни „Р.К.И. България“ има право да вземе неплатената стока от Клиента или от трето лице, в чието държание се намира стоката без това да се счита за самоуправство. В този случай „Р.К.И. България“ има право на обезщетение в размер на 20% от стойността на иззетата стока.

3. При забава на Клиента с повече от 30 дни от уведомяването му  в приемане /получаване на стоката,  Клиентът дължи на „Р.К.И. България“  неустойка в размер на 0,5% от стойността на забавената да се получи /неприетата/ стока за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от стойността на тази стока.

4. Неустойките за забава се дължат и при разваляне на договора между страните.

5. В случай, че Клиента не получи стоката в продължение на повече от 60 дни от уведомяването му от „Р.К.И. България“ за готовност за доставка, тогава „Р.К.И. България“ има право да се разпореди с тази стока както намери за добре. В този случай Клиентът дължи на „Р.К.И. България“ обезщетение в размер на 20 % от стойността на неполучената стока.

6. При желание на Клиента да върне стоката по причини, които не се дължат на стоката, тогава „Р.К.И. България“ има право да приеме стоката обратно ако същата се намира в състоянието, в което е предадена. В този случай „Р.К.И. България“ има право на обезщетение в размер на 20% от стойността на върната стока.

7. „Р.К.И. България“ не отговаря за неизпълнение на договор, причинено от непреодолима сила /природно бедствие, пожар, война, обществени размирици, акт на държавен или друг орган./ При настъпване на непреодолима сила „Р.К.И. България“ уведомява Клиента за настъпилата невъзможност за изпълнение.

8. Рискът от погиване и /или повреждане на стоката, която Клиентът е забавил да заплати и/или да осигури съдействие за нейното получаване, се носи от Клиента.

9. „Р.К.И. България“ носи рисковете относно стоката до момента на нейното предаване на превозвача.

10. Отговорността на „Р.К.И. България“ е ограничена до изплатената от Клиента стойност на стоката.

 

 

VII. Други условия:

1. Всички спорове, които са възникнали между „Р.К.И. България“  и Клиента се решават по споразумение, а при невъзможност да бъде постигнато такова, споровете се отнасят за решаване по искане на ищеца пред държавния съд или пред Арбитражния съд при БТПП, съгласно правилника на този съд за решаване на дела от едноличен арбитър. Едноличният арбитър, който ще решава спора се определя от председателя на АС БТПП.

2. Конфиденциална информация по смисъла на настоящите общи условия са: уговорени цени, срокове и условия за плащане и на доставка; обезпечения и други, които Клиентът няма право да разпространява. В случай, че Клиента (вкл и наетите от него лица) наруши задължението за конфиденциалност, „Р.К.И. България“ има право да получи обезщетението за претърпените вреди и пропуснатите ползи.

3. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена  при отправянето им на адрес, вкл. електронен, посочен от Клиента или обявен в Търговският регистър. При промяна на адресите (вкл. административен или електронен адрес), Клиентът е длъжен да уведоми „Р.К.И. България“ до 3 дни за тези промени. В противен случай, изпратената кореспонденция на старите адреси се смята за редовно връчена. Същото правило важи и при промяна на посочените лица за подписване на протоколи, заявки, фактури и др.

4. „Р.К.И. България“ си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия и да публикува същите на уеб сайта си на адрес: www.ruukki-bg.com

5.Променените /изменени и допълнени/ общи условия  имат действие спрямо Клиента след изтичане на 5-дни от публикуването им.  Ако клиентът не изпрати писмено възражение в рамките на посочения срок се счита, че същият се е съгласил с направените промени в Общите условия.

6. „Р.К.И. България“ е администратор на лични данни и в това качество обработва и съхранява личните данни съгласно изискванията на закона. На адрес www.ruukki-bg.com е обявена политиката на дружеството по запазване на личните данни.

Търговските условия на Клиента не са приложими за„Р.К.И. България“.

Настоящите общи условия са публикувани на 16.02.2023г от„Р.К.И. България“ науеб сайт www.ruukki-bg.com и www.rki-bg.com